Bitte aktivieren Sie Javascript um die Website korrekt anzeigen zu knnen!
header

ZAHRADA LIDSKÝCH PRÁV

                                        ZAHRADA LIDSKÝCH PRÁV

se nachází v Lauterbachu 11, A 3970, je veřejně přístupná a je kdykoliv možné ji navštívit.

Deklarace lidských práv, kterou OSN přijala v roce 1948, se ještě nacházela ve stínu obou světových válek a všech příkoří a barbarských činů, které v této době byly spáchány. Deklarace ale také tematizuje okolnosti, které vůbec vedou k tomu, že k něčemu takovému může dojít:

Arogance politických vládců. Nesvoboda. Nedostatečné vzdělání. Nezaměstnanost. Chudoba. Sociální nejistota. Absence příležitostí. Strach. Nedůvěra. Obrazy nepřátel. Diskriminace. Tyranie a útlak. Nezákonnost. Nedostatečná solidarita. Nedostatečné informace. Nevědomost a náchylnost ke svodům.

Lidská práva, popsaná a vysvětlená ve 30 článcích, mají celému lidstvu připomínat ideální cíl, kterým je respekt – sociální pospolitost – právní stát – maximální osobní svoboda – maximální všeobecné blaho.

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV https://unicode.org/udhr/d/udhr_ces.html 

Na zahradě je všech 30 článků rozděleno podle témat do 12 stanic:

 

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV https://unicode.org/udhr/d/udhr_ces.html 

Na zahradě je všech 30 článků rozděleno podle témat do 12 stanic:

 

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV https://unicode.org/udhr/d/udhr_ces.html 

Na zahradě je všech 30 článků rozděleno podle témat do 12 stanic:

 1. svoboda – rovnost – solidarita
 2. vzdělání a kultura
 3. názor, informace a komunikace
 4. svoboda svědomí a náboženského vyznání
 5. život ve svobodě
 6. zákon chrání
 7. svět práce
 8. lidská důstojnost
 9. majetek a sociální jistota
 10. demokracie
 11. opočinek a volný čas
 12. povinnosti

 

 

1. stanice připomíná, že všichni lidé se rodí sobě rovni

Objekt znázorňuje sloupovou halu v pěti barvách, které reprezentují pět kontinentů. Každý kontinent má jinou velikost a jiná pozitiva, ale všichni lidé si jsou rovni co do důstojnosti, práv a povinností.

 

2. stanice požaduje vzdělání pro každého  

Teprve účastí v kultuře začínáme vytvářet vlastní osobnost. Ale bez šance na vzdělání pro všechny nevzniká živá a různorodá kultura. Objekt ve stanici 2 bohužel neznámý pachatel zcizil. Znázorňoval kovovou tabuli v Braillově písmu, aby zdůraznil, že zahrnuti jsou bez výjimky všichni.

 

3. stanice zdůrazňuje, jak důležité je komunikovat s ostatními

Komunikace má a musí být i při sporu s druhým otevřená, beze strachu a kritická.

Objekt znázorňuje rozhovor pěti osob.

 

4. stanice je důsledkem vývoje, který započal v prvních třech stanicích: svoboda myšlení

Objekt symbolizuje strom poznání. Člověk se má dobrat poznání ve svobodě. Nikdo nemá být k poznání ani donucován, ani k němu nemá nutit ostatní. Osobní svědomí je měřítkem veškerého konání, respektuje-li lidská práva a řídí-li se jimi!

 

5. stanice postuluje právo na sebeurčení

Objekt znázorňuje vzlétajícího ptáka: Život je riziko a svobodné rozhodnutí nejen opravňuje, ale také zavazuje. Autonomie je navíc důležitým pojmem již od osvícenství: Každý jednotlivec a každá skupina se snaží být autonomní, a přesto jsou životaschopní jen ve vztahu k ostatním. 

 

6. stanice odkazuje na rámec, na pravidla soužití

Zákoník je symbolem souboru pravidel, symbolizuje právní stát. Zákony mají zajistit souhru svobod, povinností a ohledů všech občanů. 

 

7. stanice vnáší aspekt světa práce

Objekt prezentuje starý, ručně poháněný stroj, který kdysi zajišťoval živobytí. Šestá (zákon) a sedmá stanice (svět práce) se nacházejí v napěťovém poli mezi sebeurčením a lidskou důstojností. Zákonodárce i zaměstnavatel mají stejnou mírou zohledňovat důstojnost každého člověka, ale i talenty a silné stránky jednotlivých občanů a pracovníků.

Všichni však máme být ochotni participovat a spolupracovat.

 

8. stanice odkazuje na pevnost a nezpochybnitelnost lidské důstojnosti

Žulový kámen je nehybným symbolem lidské důstojnosti. Každá žena, každý muž, každé dítě má důstojnost v kteroukoliv dobu. Každý by měl při svém rozhodování a jednání dbát na důstojnost vlastní i na důstojnost druhých.

 

9. stanice znázorňuje sociální jistotu jako základ všeho

Nesmíme nikoho ztratit – to je cílem solidarity. Hnízdo z větví jako objekt, odkazuje na jistoty, které za které si navzájem ručíme. Poskytovat sociální jistotu a zároveň přijímat sociální dávky od společenství, které je solidární – obojí je výrazem a zárukou lidské důstojnosti ve společnosti.

 

10. stanice ukazuje dva aspekty demokracie

Ideální demokracie se zakládá na všech předchozích tématech: uznání rovnocennosti všech, vzdělání, otevřené komunikaci, svobodě názoru, maximálním sebeurčení, vytvoření a dodržování společných pravidel, smysluplném zaměstnání, které zajistí obživu, solidárním postoji vůči slabším členům společenství.
Objekt – ruka ze žuly dostává úkol voliče – zdůrazňuje součinnost voliče a voleného. 

Volič opravňuje voleného k práci ve prospěch společenství. Volený musí se svěřenou moc zodpovědně zacházet, aby uvedených cílů nejen dosáhl, ale také je zabezpečil.

 

11. stanice nám připomíná, že jsme všichni lidé

Lidé potřebují dovolenou, přestávky, člověk potřebuje odpočívat. Jinak onemocní, stane se krutým vůči sobě i ostatním. Musí mít možnost přemýšlet o sobě, o svých pocitech a myšlenkách, musí umět naslouchat svému svědomí a mít odvahu opustit zaběhané cesty. Jen tak si bude sám rozumět a pochopí druhého.

 

12. stanice nás konfrontuje s povinnostmi

Článek 29 Všeobecné deklarace lidských práv zdůrazňuje, že odpovídáme jeden za druhého. Podtrhuje, že ve společnosti má smysl, když jednáme sociálně a spolupracujeme ve prospěch zachování práv a svobod všech.

 

Překlad tohoto textu byl umožněn prostřednictvím společnosti Museumsm​anagement Niederösterreich v rámci projektu EU I-Cult ATCZ59, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v kooperačním programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

 

 

Disclaimer
© 2008 by Karl Wieninger mail:karl.wieninger@gmail.com